„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,

Ogłoszenie nabór PS1

Ogłoszenie nabór Sp Droginia