KONKURSY
ROK SZKOLNY 2022/2023


 

XII EDYCJA

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ ANIOŁY, ANIOŁKI BOŻONARODZENIOWE”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

 

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa  im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

 

 CELE KONKURSU:

 • przybliżenie dzieciom roli anioła w kulturze i tradycji świąt Bożego Narodzenia,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
 • rozbudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywanych prac,
 • wymiana doświadczeń plastycznych,
 • wprowadzenie w magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia

 

 1. UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych z Miasta i Gminy Myślenice

 

 1. FORMA PRACY:

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach plastycznych:

 • forma płaska- na formacie A3 lub A4 – dowolna technika plastyczna
 • forma przestrzenna – ( max wysokość do 40cm)

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne max 5 prac z jednej placówki, na każdą kategorię plastyczną.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, dokładny adres placówki wraz z numerem telefonu oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana. Prosimy o czytelne wypisanie metryczek i dokładne ich przytwierdzenie, zwłaszcza do prac przestrzennych.
 • Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 30 listopada 2022 r. na adres:
  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku, 32-400 Myślenice. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2022 r. (dokładna data będzie przekazana telefonicznie). Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, a laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy.
 • Prace oceni niezależna Komisja, która będzie brała pod uwagę: zgodność wykonanej pracy z wymaganą formą i techniką plastyczną, oryginalność, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
 • Prace, które nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu nie zostaną ocenione.

 

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Opiekun: Bożena Górecka
tel. 665816365

 

 

 

 

 

 

METRYCZKA DO NAKLEJENIA NA ODWROCIE PRACY PLASTYCZNEJ LUB DOŁĄCZENIA DO PRACY PRZESTRZENNEJ 

 

XII EDYCJA

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ ANIOŁY, ANIOŁKI BOŻONARODZENIOWE”

POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE


Imię i nazwisko autora pracy

 


Wiek

 


Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana

 


Adres szkoły (nr telefonu) Oświadczenie

 

Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym “Anioły, aniołki bożonarodzeniowe” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Jaworniku pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice 

 

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu

 

ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa i adres szkoły

 

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Anioły, aniołki bożonarodzeniowe” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka w mediach, a w szczególności prasie, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Anioły, aniołki bożonarodzeniowe” w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.
 1. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Międzyszkolnym Konkursem Plastycznym “Anioły, aniołki bożonarodzeniowe” w mediach, a w szczególności w prasie, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora w oraz w innych formach utrwaleń.
 2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika Konkursu w publikacji w mediach, a w szczególności prasie, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatora Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Anioły, aniołki bożonarodzeniowe”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

 

 

………………………………            …………………………………………………………………………………………..

           Data                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika              Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
                “Anioły, aniołki bożonarodzeniowe”

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Jaworniku.
  Z Administratorem można skontaktować się listownie: Szkoła Podstawowa w Jaworniku, Jawornik 293, 32-400 Myślenice e-mailowo: sp.jawornik@interia.pl oraz telefonicznie: tel. (012) 272 18 68, (012) 12 274 39 29
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Dybeł, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod@myslenice.pl oraz telefonicznie 500 512 636
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę Konkursem.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji Konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.


I KONKURE GMINNY
 PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
 „
MŁODY RATOWNIK

 

Celami konkursu są:

 • promowanie i upowszechnienie wśród młodzieży zasad ratownictwa przedmedycznego,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo innych,
 • uwrażliwienie na potrzeby i cierpienie innych.

Zgłoszenia udziału prosimy wysyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
32-400 Myślenice,
woj. Małopolskie,
tel. (012) 272-18-68
e-mail: sp.jawornik@interia.pl

Zgłoszenia zespołów można dokonać telefonicznie lub przesyłając kartę zgłoszenia bądź na maila do dnia 11.11.2022
Szczegółowy regulamin i zasady uczestnictwa stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2.

Konkurs odbędzie się 22.11.2022 Serdecznie zapraszamy do udziału !

REGULAMIN
 

I KONKURSU GMINNEGO

 PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
 „
MŁODY RATOWNIK

 1. Cel

Celem konkursu jest promowanie zasad udzielenia pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych poprzez:

 • pogłębienie wiedzy uczniów nt. współczesnych zagrożeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym,
 • kształtowanie świadomości i postaw uczniów sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych,
 • promowanie i upowszechnienie zasad ratownictwa przedmedycznego,
 • kształtowanie świadomości udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ,
 • uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych.
 1. Organizator

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku
32-400 Myślenice,
woj. małopolskie,
tel. (012) 272-18-68
e-mail: sp.jawornik@interia.fm
Opiekun Konkursu- mgr  Wojciech Pułka (608 588 384)

Patronat Honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Pan Jarosław Szlachetka

                                

 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach  działań realizowanych w konkursie
„Odblaskowa szkoła” – XII edycja 2022

CELE KONKURSU:

 1. Poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 2. Bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,
 3. Zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
 4. Promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0 -3 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.

TEMAT

Temat konkursu ,, Noś odblaski – będziesz widoczny i bezpieczny na drodze”.

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie ,,drogi do i ze szkoły”, a w szczególności  noszenia przez pieszych elementów odblaskowych.

PRACA  KONKURSOWA

 1. Wykonanie pracy plastycznej:
 • forma płaska
 • dowolna technika plastyczna ( rysunek, malarstwo. kolaż itp.)
 • format A3 lub A4.
 1. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być z tyłu podpisana: imię i nazwisko autora oraz klasa.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Termin oddania pracy: 17.10.2022 do wychowawców klas.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Złożone prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatorów) według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • oryginalność środków wyrazu,
 • estetyka pracy.
 1. Komisja, spośród prac biorących udział w konkursie wyłoni trzech laureatów (miejsca od 1 do 3) oraz może dokonać wyróżnienia wybranych prac.
 2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą wręczane na apelu podsumowującym akcję.

                                                                                                                                                mgr Dorota Król


Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy
 ,, Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym ‘’
dla uczniów klas 4- 7  Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  
w Jaworniku

Organizator konkursu: Dorota Król – nauczyciel techniki w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.

 1. Cele konkursu:
  a) Głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem,
  b) Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej,
  c)Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
 2. Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu są uczniowie /zarówno dziewczęta jak i chłopcy/ klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Jaworniku.
 3. Zgłoszenia: Udział w konkursie należy zgłaszać do organizatora konkursu.
 4. Przebieg konkursu: Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dla klas 4 – 5 oraz 6 – 7. Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” składał się będzie z jednego etapu – teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z  pytań otwartych i zamkniętych, ze znajomości przepisów ruchu drogowego.
 5. Terminy konkursu : Konkurs odbędzie się w dniach 18-20.10. 2022 r.
 6. Zakres i literatura do konkursu: Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej.
 7. Nagrody i wyróżnienia: Nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą wręczone na apelu podsumowującym akcję.
 8. Informacje końcowe: Wszelkich dodatkowych informacji udziela: organizator konkursu Dorota Król.

                                                                                                                                        mgr Dorota Król


K O N K U R S

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

 1. Cel konkursu:

– Przybliżenie postaci patrona Szkoły  Podstawowej w Jaworniku.
– Zdobywanie wiedzy o życiu i twórczości księdza – poety.
– Odkrywanie w poezji ks. Jana Twardowskiego cennych wartości.
– Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji polskiej.
– Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia.

 1. Zasady uczestnictwa:

     –    Konkurs wiedzy dla klas 4-8 odbywa się w dwóch etapach:

 • Do pierwszego etapu uczniowie przygotowują się z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, zakładka konkursy – „Kalendarium życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego”
  –     Na podsumowanie pierwszego etapu uczniowie będą rozwiązywać  test pisemny
   w dniu 1 lutego 2022
  –     W drugim etapie weźmie udział sześciu uczniów, którzy zdobyli największą  ilość punktów w teście pisemnym
  –     Drugi etap zostanie przeprowadzony podczas uroczystej Akademii w dniu Święta Patrona
  –     Drugi etap odbędzie się  na zasadach telewizyjnego turnieju „Giganci historii – walka o tron”. Uczestnicy II etapu zostaną zapoznani z zasadami obowiązującymi w grze o tron oraz  zdobyciem tytułu „Giganta wiedzy o patronie”
 • Do drugiego etapu obowiązuje dodatkowo zapoznanie się  z wywiadem „Rozmowa z księdzem Twardowskim” Heleny Zaworskiej str. 7-30 (Wiara dziecięca) oraz z utworami patrona ks. Jana Twardowskiego:
  Wiersze: „Do moich uczniów”, „List do Matki Boskiej”, „W niebie”, „Czekanie” 
  Opowiadania: „ O uśmiechu”, „O zegarach”, „Kąpiel”, „Zimą”, „O tęsknocie i listach z wakacji”, „Po lekcjach”
 1. Nagrody:
  – Triumfator Konkursu otrzyma tytuł „Giganta  wiedzy o patronie” i zasiądzie  na  
            tronie specjalnie przygotowanym dla zwycięzcy.
 • Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami, niespodziankami P. Dyrektor
 • Wszyscy finaliści (miejsca od 1 do 3 oraz pozostali trzej uczestnicy finału) otrzymają szóstki (oceny cząstkowe) z j. polskiego.

Kalendarium życia i twórczości
ks. Jana Twardowskiego
(materiał do I etapu konkursu o patronie)

 

1915
1 czerwca w Warszawie przychodzi na świat Jan Jakub, syn Jana Twardowskiego i Anieli z Komderskich.

1922
Rozpoczyna naukę w szkole powszechnej.

1927
Rozpoczyna naukę w męskim Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, w klasie matematyczno-przyrodniczej.

1933
Debiutuje na łamach międzyszkolnego pisma uczniowskiego “Kuźnia Młodych”, z którym współpracuje do 1937 r., drukując wiersze i nowele i na jego łamach rozpoczyna też prowadzenie Poradnika Literackiego.

1935
Otrzymuje świadectwo maturalne w Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego.

W opracowanej przez Wacława Mrozowskiego Antologii współczesnej poezji szkolnej ukazują się trzy wiersze poety: *** (O dziwna, moja tęsknoto…), Topiel i Wiersz do Cypriana Norwida.

Rozpoczyna studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

1937
Wydaje debiutancki tomik wierszy Powrót Andersena w nakładzie 40 egzemplarzy.

Pod kierunkiem prof. Wacława Borowego pisze pracę magisterską na temat Godziny myśli Juliusza Słowackiego.

1939
Przez lata wojny, do upadku Powstania Warszawskiego pozostaje wraz rodziną w Warszawie.

Pomaga mieszkańcom sąsiadującego z ul. Elektoralną getta i czynnie wspiera działania konspiracyjne patriotycznego podziemia.

W okresie wojny publikuje wiersze w prasie podziemnej. Pisze m.in.  wiersze: Matka Boska Powstańcza, Kolumna Zygmunta.

1944
Po 1.08, nie biorąc czynnie udziału w walkach, zaangażowany jest w prace konspiracyjne. Dwukrotnie ranny, przebywa w szpitalach polowych. Po upadku Powstania przedostaje w okolice Kielc.

1945
Wstępuje do Warszawskiego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela, podejmując naukę na pierwszym kursie w Czubinie koło Błonia.

Jako alumn Seminarium stara się o zaliczenie w poczet studentów Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego i zostaje przyjęty.

Rozpoczyna, trwającą przez pięćdziesiąt lat współpracę z krakowskim “Tygodnikiem Powszechnym”.

Drukuje wiersze w “Tygodniku Warszawskim”, zlikwidowanym potem przez komunistów.

1946
Na łamach “Odry”  ogłasza 7 wierszy pod pseudonimem Antoni Derkacz (nr 5, 9, 32. 36) i ważny wiersz  Różaniec (nr 4), pod własnym nazwiskiem.

1947
Ponownie, pod kierunkiem prof. Wacław Borowego pisze rozprawę, której rękopis zaginął podczas wojny, na temat  Godziny myśli  Juliusza Słowackiego.

1948
Otrzymuje dyplom magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przyjmuje święcenia kapłańskie w kościele Ojców Karmelitów z rąk biskupa Wacława Majewskiego.

Podejmuje pracę wikarego w parafii w Żbikowie k. Pruszkowa (1948-1951).

1950
Parafię w Żbikowie wizytuje prymas Polski, ks. abp Stefan Wyszyński.

1951
Jest wikarym w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (1951-1957).

Pracuje jako katecheta w Liceum im. gen. Sowińskiego na Woli.

1952
Podejmuje nauczanie literatury polskiej w Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

1957
Jest wikarym w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie (do 1958 r.)

1958
Jest prefektem rezydentem w parafii Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie.

1959
Jest rektorem kościoła przy zakonie Sióstr Wizytek w Warszawie.

Zachęcony przez J. Zawieyskiego, debiutuje powtórnie tomikiem wierszy, pod wspólną okładką z tomikiem ks. Pawła Heintscha, Niepowrotne godziny .

1960
Na łamach “Tygodnika Powszechnego” (nr 40) ukazuje się Litania, wielokrotnie przedrukowywana później jako Polska litania.

Zamieszkuje przy Klasztorze Nawiedzenia N. M. Panny Sióstr Wizytek w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu.

Prowadzi duszpasterstwo dzieci, utrzymuje kontakty ze środowiskiem literackim i artystycznym. Jest także spowiednikiem chorych w szpitalach.

1970
Ukazuje się tom poetycki Znaki ufności .

W plebiscycie czytelników “Kuriera Polskiego” uznano Znaki ufności za jedną z najważniejszych książek roku. Poeta odbywa liczne spotkania autorskie w całej Polsce, prawie zawsze przy kompletach publiczności.

Ukazują się przekłady Jego wierszy na różne języki europejskie.

1972
W antologii Andrzeja Lama Kolumbowie i współcześni zostaje zamieszczone 10 wierszy poety.

1973
Ukazuje się prozatorski Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi .

Ukazuje się niemiecki przekład Znaków Ufności, dokonany przez Alfreda Loepfe pt. Ich bitte urn Prosa.

1974
W antologii Anny Kamieńskiej Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, ukazuje się tekst oraz interpretacja Niewidomej dziewczynki.

1975
Ukazuje się w Warszawie maszyno piśmienna edycja wierszy wybranych W ludzkich okularach.

1978
Otrzymuje nagrodę im. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego przyznawaną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne i Ars Christiana za “religijną twórczość poetycką”.

Ukazuje się pierwsze opracowanie naukowe twórczości poety, dokonane przez Marię Jasińską-Wojtkowską.

1980
Otrzymuje nagrodę PEN-Clubu im. R. Gravesa za tom wierszy Poezje wybrane.

Odbiera Medal im. Janusza Korczaka.

1986
W Nowym Jorku odbiera Nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie literatury za rok 1985.

Wyjeżdża do Paryża, by głosić tam rekolekcje dla środowisk polonijnych..

Ukazuje się po raz pierwszy obszerny zbiór wierszy Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945-1985, który w latach 1986-1998 będzie miał 11 wydań.

Ukazuje się tom poetycki Na osiołku.

Ukazuje się Nowy zeszyt w kratkę.

1987
Ukazuje się tom poetycki Patyki i Patyczki, zawierający dotychczas publikowane teksty, a więc Zeszyt w kratkę, Nowy zeszyt w kratkę oraz rzeczy nowe (7 wydań do 1994).

1988
Nakładem Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu ukazują się rozważania Droga Krzyżowa. Czternaście przystanków smutnych przed jednym wesołym, przeznaczone dla dzieci.

Ukazuje się druga pozycja z cyklu Zapisane w brulionie, zawierająca homilie roku liturgicznego C, drukowane wcześniej w “Przeglądzie Katolickim”.

Staraniem Edycji Paulińskiej ukazują się Rzymie, na dwóch kasetach magnetofonowych Utwory wybrane w wykonaniu autora. Poezja i proza.

Otrzymuje nagrodę prywatną im. A. Świrszczyńskiej za tom poetycki Który stwarzasz jagody. Wydawnictwo Miniatura Krakowa przygotowuje bibliofilskie wydanie nagrodzonych wierszy.

1989
Nakładem Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej ukazuje się tom poetycki Sumienie ruszyło.

Publikuje pod kryptonimem ks. JT.  tom  Zapisane w brulionie, homilie roku liturgicznego A, drukowane wcześniej w “Przeglądzie Katolickim”.

Nie przyjmuje nagrody za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, przyznanej przez ówczesnego prezesa Rady Ministrów, Mieczysława F. Rakowskiego.

1990
Ukazuje się wybór wierszy Stukam do nieba, zawierający utwory o charakterze modlitewnym (do Pana Boga, Matki Bożej, Świętych, Anioła Stróża).

Publikacja rozważań Dzieci na Drodze Krzyżowej.

Ukazuje się wybór wierszy maryjnych poety Tak ludzka.

1991
Ukazuje się bibliofilski wybór wierszy Nie bój się kochać .

Ukazuje się wybór poezji Uśmiech Pana Boga, wiersze ks. Jana Twardowskiego ilustrowane przez dzieci z Podhala.

Ukazuje się Wszędy pełno Ciebie, obszerny wybór homilii z lat 1984-1990, publikowanych wcześniej jako Zapisane w brulionie.

Krakowskie Wydawnictwo Maszachaba publikuje zbiór anegdot pt. Niecodziennik.

1992
Jako druk bibliofilski ukazuje się tom poetycki Nie martw się.

Ukazuje się tom Wierszy, za który poeta otrzymuje nagrodę Warszawskiego Klubu Księgarzy.

1993
Ukazuje się bibliofilski wybór poezji o ptakach Słowik skowronek. Miniantologia ornitologiczna.

Ukazuje się tom wierszy związanych z Chrystusem Krzyżyk na drogę, ilustrowany fotografiami Piotra Cieśli.

Ukazuje się tomik opowiadań dla dzieci Kasztan dla milionera.  

Ukazuje się wybór wierszy Tyle jeszcze nadziei.

Pojawiają się przekłady wierszy na język niderlandzki, słowacki, włoski.

Odbywa się wieczór autorski w Klubie “Trzynastu Muz” oraz promocja drugiego wydania Kasztana dla milionera.

W listopadzie poeta przechodzi zawał serca  i przebywa w szpitalu, następnie, od grudnia do końca stycznia roku następnego, w ośrodku rehabilitacyjnym w Konstancinie, gdzie jest całkowicie wyłączony z życia publicznego. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, otrzymuje imię poety.

1994
Dzięki opracowaniu Aleksandry Iwanowskiej w Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej publikuje Trzeba iść dalej czyli spacer biedronki. Wiersze wszystkie 1981-1993, zaopatrzony w bibliografię.

Ukazuje się bibliofilski wybór wierszy Śpieszmy się kochać ludzi  (100 egz.), zdobiony grafikami, wykonanymi w pracowni plastyczne MDK w Sejnach.

Na podstawie Patyków i patyczków Bogusław Kien przygotowuje w Szczecinie przedstawienie dla dzieci.

Ukazuje się w formacie miniaturowym wybór wierszy Miłość za Bóg zapłać .

W wyborze i opracowaniu poety ukazuje się pośmiertny tom poezji przyjaciela z lat szkolnych, Eugeniusza Zielińskiego, Autoportret zmierzchu .

Po rehabilitacji poeta wraca do domu przy klasztorze SS. Wizytek.

1995
Otrzymuje Nagrodę Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich w Toronto w dziedzinie kultury za lata 1993-1994 za “całokształt twórczości poetyckiej olśniewającą prostotą formy i głębią chrześcijańskiej treści, przyjaznej ludziom, niosącej radość życia, stanowiącej jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej liryki XX wieku”.

1996
Odbiera tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu przyznany przez dziecięcą Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

Otrzymuje Nagrodę im. Księdza Janusza St. Pasierba, przyznaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu  “za wiersze, a w nich za miłość do ludzi i otaczającego nas świata”.

1997
Odbiera na Zamku Królewskim w Warszawie Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za rok 1996 “za twórczość literacką”.

1998
4 lipca obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich.

1999
Zostaje uhonorowany Nagrodą Główną Wydawców Katolickich “Feniks”.

W 84 rocznicę urodzin uczestniczy w koncercie Msza Polska wg ks. Jana Twardowskiego Hadriana Filipa Trębeckiego.

2000
Otrzymuje nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego – Ikar 2000, która przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym oraz za wybitną dotychczasową działalność.

2001
Zostaje laureatem nagrody TOTUS, nazywanej “katolickim Noblem”.

2005
W wigilię 90 urodzin uczestniczy we Mszy Świętej z udziałem delegacji kilkudziesięciu szkół z całej Polski, noszących Jego imię.

Odbiera Nagrodę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej.

2006
18 stycznia Ksiądz Jan Twardowski umiera. Zostaje pochowany w Warszawie, w krypcie dla zasłużonych Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.


SZKOLNY FOTOGRAFICZNY KONKURS BIBLIOTECZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO FOTOGRAFICZNEGO
KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

“Kto czyta książki – żyje podwójnie”

Umberto Eco

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
II. CELE KONKURSU:
* Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży.
* Upowszechnianie wiedzy o książce i bibliotece.
* Promocja książek planowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025.
* Rozwijanie zainteresowań i aktywności poznawczej uczniów.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest indywidualnie do oddziału przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
2. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie zgodnie z daną kategorią wiekową.
3. Zdjęcia przesyłamy mailowo na adres biblioteka.jawornik@interia.pl w terminie do 25 listopada 2021 roku w wiadomości obowiązkowo nazwie podajemy imię i nazwisko ucznia.
4. Kryteria oceny i  zasady uczestnictwa zostają ustalone dla każdej kategorii wiekowej.
IV. KOMISJA KONKURSOWA.
1. Komisję oceniającą powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców „Portret z książką” obejmujący wykonanie zdjęcia podczas czytania ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania – na zdjęciu może znajdować się samo dziecko sportretowane z książką lub dziecko z rodziną – wtedy wymagana jest wypełniona zgoda RODO członków rodziny na wykorzystanie wizerunku  (do pobrania w załączniku).
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki  biblioteka.jawornik@interia.pl, podajemy imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY I-III

 1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas I -III „Mój ulubiony bohater literacki” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację nawiązującą do wybranego bohatera literackiego i uwiecznić ją na fotografii.
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę dziecka biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność w przedstawieniu bohatera.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY IV-VIII

 1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII „Literatura jako inspiracja do działań twórczych” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację nawiązującą do wybranego dzieła literackiego i uwiecznić ją na fotografii.
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę ucznia a biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność.

Biblioteka i Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

REGULAMIN ORAZ ZGODY RODO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Odblaskowa szkoła”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Odblaskowa szkoła”

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w konkursie
„Odblaskowa szkoła” – XI edycja 2021

CELE KONKURSU:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,
 • zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas ,,0”-3 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.

TEMAT

Temat konkursu ,, Bądź widoczny – bądź bezpieczny na drodze”.

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie ,,drogi do i ze szkoły”,  a w szczególności  noszenia przez pieszych elementów odblaskowych.

PRACA  KONKURSOWA

 1. Wykonanie pracy plastycznej:
 • forma płaska
 • dowolna technika plastyczna ( rysunek, malarstwo. kolaż itp.)
 • format A3 lub A4.
 1. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna być z tylu opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Termin oddania pracy: 10.2021 do wychowawców klas.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Złożone prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatorów) według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • oryginalność środków wyrazu,
 • estetyka pracy.
 1. Komisja, spośród prac biorących udział w konkursie wyłoni trzech laureatów (miejsca od 1 do 3) oraz może dokonać wyróżnienia wybranych prac.
 2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą wręczane na apelu podsumowującym akcję.

KONKURSY ROK SZKOLNY 2020/2021

K O N K U R S O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń

Od 1 lipca 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie przedmiotów:

– matematyka;

– nauki przyrodnicze;

– języki obce,

– informatyka.

W ramach projektu organizowany jest konkurs plastyczny na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. zachęcam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie i zapoznanie się z regulaminem.

KONKURSY ROK SZKOLNY 2019/2020

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY  – WOLONTARIAT
NA ZNACZKACH POCZTOWYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym online ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH  na projekt znaczka pocztowego. W konkursie mogą brać udział  indywidualnie uczniowie klas I-VIII

Komisja konkursowa wybierze trzy prace, które będą reprezentować szkołę w konkursie ogólnopolskim. Pamiętajcie, że prace nie mogą być plagiatem, czyli kopią prac znalezionych w Internecie!

Etap szkolny: należy przesłać  Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB do 25 maja 2020 roku (poniedziałek) na adres biblioteka.jawornik@interia.pl  (jeśli nie posiadacie skanera w etapie szkolnym wystarczy dokładne zdjęcie pracy, jeśli praca zostanie wybrana wtedy zrobimy skan w szkole )

DOKŁADNE INFORMACJE O PRACY PLASTYCZNEJ

Praca powinna być ilustracją do hasła WOLONTARIAT
Zadanie konkursowe: przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie WOLONTARIAT w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także  korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

UWAGA! PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DANYMI TECHNICZNYMI PRACY:

FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji POZIOMEJ.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.

NA PRACY NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:

 • Ramki ( ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
 • napisów 
 • podpisu autora 
 • nominału znaczka
 • napisu “Polska”; napisu “PWPW” (elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.)
 • znaków towarowych, logotypów

Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

Więcej dokładnych wytycznych dotyczących prac  (w tym błędnie przygotowane prace) na stronie: https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po&pm=1

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy etapu szkolnego
Krystyna Szczotkowska i Anna Kowalska

KONKURS WIELKANOCNY

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 ,, NAJCIEKAWSZA  OZDOBA  WIELKANOCNA 2020

I. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy na temat polskich tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja rodzinna oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
 3. Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, oraz inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 4. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
 5. Rozwijanie zdolności manualnych oraz kreatywności dzieci i młodzieży.

II. Uczestnicy:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku z klas 0 – VIII wraz z Rodzinami
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony on-line w dwóch kategoriach:
  I kategoria: klasy 0 – III
  II kategoria: klasy IV -VIII

III. Warunki uczestnictwa :

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej (palmy, stroika, pisanki, wianka, itp.) w wybranej technice i z różnych materiałów, zrobienie fotografii ozdoby i przesłanie zdjęcia do organizatorów konkursu.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę przy wsparciu Rodziny.
 3. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. Kryteria oceny ozdoby: nawiązanie do polskich tradycji świątecznych, kreatywność, wrażenie artystyczne, walory dekoracyjne.
 4. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 5. Przesyłamy zdjęcia wykonanych prac na adresy mailowe: dorotakrol@spjawornik.pl lub annakowalska@spjawornik.pl
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, oraz klasę ucznia.
 7. Termin wysyłania zdjęć prac: 11 kwietnia 2020 roku.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Nauczyciele plastyki: Dorota Król i Anna Kowalska

„Z książką w domu”

Biblioteczny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 0 – VIII
Szkoły Podstawowej w Jaworniku

„Z książką w domu”

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania w domu. Na zdjęciu może znajdować się uczeń, ale nie musi. Najważniejsze przy ocenie zdjęć konkursowych będą : pokazanie, że czytanie jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu podczas kwarantanny, kreatywność, artystyczne ujęcie tematu. Zdjęcia konkursowe przesyłamy w wiadomości za pomocą Facebooka naszej biblioteki. W wiadomości podajemy imię i nazwisko autora zdjęcia oraz klasę.  Czas nadsyłania prac od 30 marca do 15 kwietnia 2020 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszym Facebooku, a autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe!  Zachęcamy do udziału w konkursie!
W razie pytań prosimy o kontakt: biblioteka.jawornik@interia.pl  

BIBLIOTEKARZE Anna Kowalska i Monika Zając