Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach grantu na wielowymiarowe wsparcie szkół/placówek w zakresie edukacyjnym, psychologicznym i sprzętowym w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”, które zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego – stanowiącego wyposażanie sal terapeutycznych i wspierającego indywidualną pracę terapeutyczną, zakup pomocy psychologiczno-pedagogicznych, wspierających pracę nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy i szkolnego psychologa oraz wycieczkę integrującą.
Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie
dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej
REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2
REACT-EU dla sprostania wyzwaniom
migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel zadania  grantowego:

Celem zadania grantowego jest zwiększenie potencjału małopolskich
organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz
placówki oświaty, kształcące ogólnie lub/i zawodowo (z
wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) w
odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi
prowadzonymi w Ukrainie.

Dofinansowanie:

Projekt został sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie Nr
IXA/508/EK/23 zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą
Myślenice w dniu 04.05.2023 r. opiewa na kwotę: 381 369,99 zł.

Informacja od Państwa, że szkoła realizuje projekt i jaki rodzaj
wsparcia otrzymała w ramach jego realizacji.

Sprzęt informatyczny – będzie wyposażeniem szkoły, jako pomoc
dydaktyczna.

Wycieczki

wycieczka klasy 6a Sądecczyzna 

link

wycieczka klasy 6a Muszyna

link

wycieczka klasy 8a Kopalnia Soli w Wieliczce
 
link