Czas od 15.02.2022 do 29.04.2022. w klasie IVa i Vb przeznaczony był na realizację projektu pt. „Klasowe Targi Czytelnicze”.

Celem projektu było,  aby uczniowie mieli okazję do przeczytania samodzielnie wybranej przez siebie książki, spoza kanonu lektur. Sprzyjała temu wizyta w szkolnej bibliotece, w czasie której uczniowie mogli zapoznać się zwłaszcza z najnowszymi tytułami, jakie pojawiły się na jej półkach. W czasie realizacji kolejnych zadań czwarto- i piątoklasiści prezentowali swój wybór na lekcjach języka polskiego. Czytaliśmy wybrane fragmenty, słuchaliśmy wypowiedzi o najważniejszych postaciach, wątkach, wydarzeniach w przeczytanych książkach. Przyszedł wreszcie czas na napisanie własnej recenzji, co również miało miejsce na lekcji. Praca każdego z uczniów zaowocowała przygotowaniem słowno-plastycznej prezentacji wybranej książki. Tutaj konieczne było szczegółowe zapoznanie się z kryteriami oceny, aby móc zadanie wykonać zgodnie z wszelkimi zaleceniami. W znacznej mierze uczniowie pracowali samodzielnie. Cały czas jednak na lekcjach byli wspierani poprzez działania organizacyjne, które skutkowały tym, że praca przebiegała sprawnie i u wszystkich w podobnym tempie. Finałem była lekcja, w czasie której miejsce miała prezentacja i ocena projektów. Każdy wykonany projekt nagrodzony został poprzez prezentację na wystawie na szkolnym korytarzu. Jej przygotowanie służyło jednocześnie przypomnieniu wszystkim o Dniu Książki, który w przypada na 23.04.2022.

Praca, jaką uczniowie wykonali od 15.02. sprzyjała osiągnięciu wielu celów, spośród których za najważniejsze uznać należy rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, stworzenie możliwości prezentacji własnych pasji czytelniczych i rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy. Jak najbardziej podkreślić należy tutaj fakt, że wspólne zadanie sprzyjało integracji uczniów. Bardzo cenna była również ocena samego projektu, jakiej uczniowie mogli dokonać, redagując krótką wypowiedź pisemną. 

Niezwykle cieszy fakt, że ponad 70 % uczniów klas IVa i Vb jest zadowolonych z udziału w projekcie.

Ilona Michalik