NP.537.1.2022.AP
ZARZĄDZENIE NR 6/22
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.
Na podstawie § 14 ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 i art.164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik Nr 1.
§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik Nr 2.
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762.
2) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314, 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961,983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302, 2394.
§ 3. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik Nr 3.
§ 4. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik Nr 4.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Małopolski Kurator Oświaty
/-/
Barbara Nowak