ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2016 r.) zapraszamy do zapisu
do klasy I szkoły podstawowej.
Dzieci 6 letnie (urodzone w 2017 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z
wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w
szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia
nauki w szkole podstawowej.
2. Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje
się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie
od 14 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego –
obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych
mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice. Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 12 szkół podstawowych samodzielnych i 6 szkół podstawowych w zespołach.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek
rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa
dysponuje wolnymi miejscami.
Rekrutacja dla uczniów spoza obwodu potrwa w terminie od 16 marca 2023 r. do 23 marca 2023
r. Kryteria rekrutacji oraz dokumenty je potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady
Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy
ogólnodostępne, dodatkowo:
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej
ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV – oddziały sportowe oraz klasa I – oddział
integracyjny,
w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości
kandydatów, zostanie utworzona klasa I – oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.
4. Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia
12 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.
5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ.