Ogólne zasady
1. Godziny wejścia do szatni szkolnej.
a) Klasa 0 – wejście główne Budynek A – godz. 7.30
b) Klasa 1 – wejście boczne Budynek A – godz. 8.00
c) Klasa 2 – wejście boczne Budynek A – godz. 7.30
d) Klasa 3 – wejście boczne Budynek A – godz. 7.45
e) Klasa 4 – wejście boczne Budynek A – godz. 7.45
f) Klasa 5 – wejście główne Budynek B – godz. 7.30
g) Klasa 6 – wejście główne Budynek B – godz. 7.30
h) Klasa 7 – wejście główne Budynek B – godz. 7.45
i) Klasa 8 – wejście główne budynek B – godz. 7.45
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych.
4. Osoby wchodzące do szkoły muszą dezynfekować ręce i muszą mieć zakryte usta oraz nos, powinny zachować bezpieczny odstęp.
5. Rodzice / opiekunowie odprowadzający dzieci (odział przedszkolny, klasy 1 – 3) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły – szatnia, zachowując zasady:
a) 1 rodzic /opiekun z dzieckiem / dziećmi.
b) Zachowanie dystansu od innych osób.
c) Zachowanie dystansu od pracowników szkoły.
d) Przestrzeganie przepisów dot. stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

6. Zakaz wchodzenia na teren szkoły osób trzecich. Petenci wchodzą tylko wejściem głównym
Budynku B do strefy przedsionka – następnie:
a) Woźna informuje sekretariat szkoły o petencie i rodzaju sprawy.
b) Sekretariat podejmuje decyzję o dalszych krokach (wejściu do sekretariatu, wezwaniu nauczyciela, odbiorze dziecka ze szkoły itp.)
c) Sekretariat prowadzi rejestr odwiedzin petentów.
7. Strefa dla rodziców klas 1 – 4 to szatnia Budynku A, dla oddziału przedszkolnego – szatnia przedszkolaków – Budynku A.
8. Mierzenia temperatury uczniom – losowo oraz w razie potrzeb.
9. Obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów w przestrzenie wspólnej tj. szatnia klas 5 – 8.
10. Sekretariat prowadzi komunikacje z rodzicami uczniów – z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
11. Zespołom klasowym przyporządkowuje się stałe sale, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć świetlicowych.
12. Zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych (nie organizujemy wycieczek i imprez turystyczno – krajoznawczych, integracyjnych itp.)
13. Uczeń posiada własne podręczniki i zeszyty oraz przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w indywidualnej szafce.
14. Zakaz pozostawianie tornistrów na korytarzu szkolnym.
15. Sale należy wietrzyć na każdej przerwie, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. Obsługa dezynfekuje powierzchnie w części wspólnej po każdej przerwie (parapety, klamki, poręcze, ławki, powierzchnie płaskie).
Procedura w przypadku objawów chorobowych
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek:
a) Poinformować sekretariat – dyrektora szkoły.
b) Odizolować ucznia – umieścić w izolatorium (gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej .
2. Sekretariat powiadamia rodziców ucznia o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
3. Uczeń opuszcza szkołę wyjściem bocznym Budynku B (dziedziniec przy sali gimnastycznej).
4. Obowiązek mierzenia temperatury wszystkim pracownikom szkoły przed wejściem na teren jednostki. W przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z porady medycznej.

Organizacja zajęć oddziału przedszkolnego
1. Rodzice mogą przebywać na terenie szkoły tylko w strefie wyznaczonej tj. szatnia przedszkolaków – Budynek A.
2. Dzieci przebywają w sali i nie korzystają ze strefy wspólnej szkoły samodzielnie.
3. Dzieci nie przynoszą do szkoły przedmiotów z domu (np. zabawek).
4. Dzieci nie korzystają ze strefy wspólnej w czasie trwania przerw lekcyjnych uczniów klas 1 – 3.
Organizacja dowozu uczniów
1. Zapewnienie uczniom dowozu do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.
2. Transport, w ramach wychowania fizycznego, na basen odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

Organizacja zajęć klas 1 – 3
1. Nauczyciel w klasach 1-3 organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
2. Nauczyciel przed zajęciami odbiera swoją klasę z szatni i wprowadza do sali.
3. Przestrzeń wspólna dla uczniów klas 1 – 3 to dolny korytarz szkoły w Budynku A.
4. Uczniowie na plac zabaw (w czasie przerw lub zajęcia sportowe) wychodzą bocznym wyjściem przy świetlicy oraz przez szatnię szkolną.
5. Zaleca się organizacje zajęć sportowych w formie zabaw na świeżym powietrzu na terenie szkolnym (m.in. korzystanie z placu zabaw) oraz spacerów.
Organizacja zajęć wychowania fizycznego
1. Organizacja zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły (gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne).
2. Ograniczenie gier kontaktowych oraz ćwiczeń, w których nie można zachować dystansu.
3. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone po każdych zajęciach, na których były wykorzystywane.
4. Rozbieralnie przy sali gimnastycznej są dezynfekowane po zakończeniu zajęć.
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego
1. W pomieszczeniach szkolnych mogą znajdować się tylko przedmioty i sprzęty, które można zdezynfekować lub uprać.
2. Pomocy dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach przez uczniów są odkażane po zakończeniu zajęć.

Procedury funkcjonowania Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku w okresie epidemiologicznym

1. Procedura obejmuje zasady udostępniania zbiorów, przyjmowania zwrotów wypożyczonych książek, korzystania z biblioteki przez użytkowników oraz zapewnienie bezpiecznej obsługi
użytkowników i maksymalne ograniczenie kontaktu zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół.
2. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie korzystania ze zbiorów biblioteki oraz wchodzenia i wychodzenia do niej uczniów i nauczycieli jest bibliotekarz.
3. Informacja o zasadach korzystania z biblioteki dla użytkowników w okresie epidemiologicznym znajduje się przed wejściem do pomieszczenia Biblioteki w budynku szkoły.
4. Biblioteka szkolna funkcjonuje:
– dla klas 1-4 wyłącznie w części A budynku szkoły pomieszczenie na piętrze budynku
szkoły
– dla klas 5-8 wyłącznie w części B budynku pomieszczenie na parterze budynku szkoły
5. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie:
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworniku na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym;
– nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jaworniku;
6. Książki są zwracane i pożyczane przez uczniów w godzinach ustalonych harmonogramem dla poszczególnych klas w celu uniknięcia grupowania się osób.
7. Zbiory udostępniane są według Regulaminu Biblioteki obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021
8. Podręczniki zostają udostępnione uczniom na początku roku szkolnego w klasach 1-7 za pośrednictwem wychowawców oraz w klasach 8 bibliotekarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania z darmowych podręczników w roku szkolnym 2020/2021.
9. Zawiesza się korzystanie z bibliotecznej pracowni komputerowej ICIM.
10. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik Biblioteki.
11. Użytkownicy Biblioteki wchodzą do środka pomieszczenia biblioteki pojedynczo za zgodą bibliotekarza Wskazane jest umycie rąk przed wejściem do biblioteki. W pomieszczeniu biblioteki przed ladą biblioteczną może znajdować się tylko jedna osoba/jeden czytelnik. Pozostali
czytelnicy oczekujący na obsługę pozostają na korytarzu, z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego (1,5 m).
12. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa).
13. Zwrócone książki zostają odłożone na okres min. 3 dni w wydzielone miejsce. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania. Należy pamiętać o założeniu rękawiczek.
Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
14. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
15. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).
16. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez program dziennik elektroniczny LIBRUS e-biblio. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto i odbiera ją w szkole wg harmonogramu poszczególnych klas.
17. Rodzice mogą kontaktować się z bibliotekarzami za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS e-biblio.