KONKURSY ROK SZKOLNY 2021/2022

K O N K U R S

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

 

 1. Cel konkursu:

– Przybliżenie postaci patrona Szkoły  Podstawowej w Jaworniku.
– Zdobywanie wiedzy o życiu i twórczości księdza – poety.
– Odkrywanie w poezji ks. Jana Twardowskiego cennych wartości.
– Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji polskiej.
– Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia.

 1. Zasady uczestnictwa:

     –    Konkurs wiedzy dla klas 4-8 odbywa się w dwóch etapach:

 • Do pierwszego etapu uczniowie przygotowują się z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, zakładka konkursy – „Kalendarium życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego”
  –     Na podsumowanie pierwszego etapu uczniowie będą rozwiązywać  test pisemny
   w dniu 1 lutego 2022
  –     W drugim etapie weźmie udział sześciu uczniów, którzy zdobyli największą  ilość punktów w teście pisemnym
  –     Drugi etap zostanie przeprowadzony podczas uroczystej Akademii w dniu Święta Patrona
  –     Drugi etap odbędzie się  na zasadach telewizyjnego turnieju „Giganci historii – walka o tron”. Uczestnicy II etapu zostaną zapoznani z zasadami obowiązującymi w grze o tron oraz  zdobyciem tytułu „Giganta wiedzy o patronie”
 • Do drugiego etapu obowiązuje dodatkowo zapoznanie się  z wywiadem „Rozmowa z księdzem Twardowskim” Heleny Zaworskiej str. 7-30 (Wiara dziecięca) oraz z utworami patrona ks. Jana Twardowskiego:
  Wiersze: „Do moich uczniów”, „List do Matki Boskiej”, „W niebie”, „Czekanie” 
  Opowiadania: „ O uśmiechu”, „O zegarach”, „Kąpiel”, „Zimą”, „O tęsknocie i listach z wakacji”, „Po lekcjach”
 1. Nagrody:
  – Triumfator Konkursu otrzyma tytuł „Giganta  wiedzy o patronie” i zasiądzie  na  
            tronie specjalnie przygotowanym dla zwycięzcy.
 • Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami, niespodziankami P. Dyrektor
 • Wszyscy finaliści (miejsca od 1 do 3 oraz pozostali trzej uczestnicy finału) otrzymają szóstki (oceny cząstkowe) z j. polskiego.

Kalendarium życia i twórczości
ks. Jana Twardowskiego
(materiał do I etapu konkursu o patronie)

 

1915
1 czerwca w Warszawie przychodzi na świat Jan Jakub, syn Jana Twardowskiego i Anieli z Komderskich.

1922
Rozpoczyna naukę w szkole powszechnej.

1927
Rozpoczyna naukę w męskim Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, w klasie matematyczno-przyrodniczej.

1933
Debiutuje na łamach międzyszkolnego pisma uczniowskiego “Kuźnia Młodych”, z którym współpracuje do 1937 r., drukując wiersze i nowele i na jego łamach rozpoczyna też prowadzenie Poradnika Literackiego.

1935
Otrzymuje świadectwo maturalne w Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego.

W opracowanej przez Wacława Mrozowskiego Antologii współczesnej poezji szkolnej ukazują się trzy wiersze poety: *** (O dziwna, moja tęsknoto…), Topiel i Wiersz do Cypriana Norwida.

Rozpoczyna studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

1937
Wydaje debiutancki tomik wierszy Powrót Andersena w nakładzie 40 egzemplarzy.

Pod kierunkiem prof. Wacława Borowego pisze pracę magisterską na temat Godziny myśli Juliusza Słowackiego.

1939
Przez lata wojny, do upadku Powstania Warszawskiego pozostaje wraz rodziną w Warszawie.

Pomaga mieszkańcom sąsiadującego z ul. Elektoralną getta i czynnie wspiera działania konspiracyjne patriotycznego podziemia.

W okresie wojny publikuje wiersze w prasie podziemnej. Pisze m.in.  wiersze: Matka Boska Powstańcza, Kolumna Zygmunta.

1944
Po 1.08, nie biorąc czynnie udziału w walkach, zaangażowany jest w prace konspiracyjne. Dwukrotnie ranny, przebywa w szpitalach polowych. Po upadku Powstania przedostaje w okolice Kielc.

1945
Wstępuje do Warszawskiego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela, podejmując naukę na pierwszym kursie w Czubinie koło Błonia.

Jako alumn Seminarium stara się o zaliczenie w poczet studentów Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego i zostaje przyjęty.

Rozpoczyna, trwającą przez pięćdziesiąt lat współpracę z krakowskim “Tygodnikiem Powszechnym”.

Drukuje wiersze w “Tygodniku Warszawskim”, zlikwidowanym potem przez komunistów.

1946
Na łamach “Odry”  ogłasza 7 wierszy pod pseudonimem Antoni Derkacz (nr 5, 9, 32. 36) i ważny wiersz  Różaniec (nr 4), pod własnym nazwiskiem.

1947
Ponownie, pod kierunkiem prof. Wacław Borowego pisze rozprawę, której rękopis zaginął podczas wojny, na temat  Godziny myśli  Juliusza Słowackiego.

1948
Otrzymuje dyplom magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przyjmuje święcenia kapłańskie w kościele Ojców Karmelitów z rąk biskupa Wacława Majewskiego.

Podejmuje pracę wikarego w parafii w Żbikowie k. Pruszkowa (1948-1951).

1950
Parafię w Żbikowie wizytuje prymas Polski, ks. abp Stefan Wyszyński.

1951
Jest wikarym w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (1951-1957).

Pracuje jako katecheta w Liceum im. gen. Sowińskiego na Woli.

1952
Podejmuje nauczanie literatury polskiej w Wyższym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

1957
Jest wikarym w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie w Warszawie (do 1958 r.)

1958
Jest prefektem rezydentem w parafii Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie.

1959
Jest rektorem kościoła przy zakonie Sióstr Wizytek w Warszawie.

Zachęcony przez J. Zawieyskiego, debiutuje powtórnie tomikiem wierszy, pod wspólną okładką z tomikiem ks. Pawła Heintscha, Niepowrotne godziny .

1960
Na łamach “Tygodnika Powszechnego” (nr 40) ukazuje się Litania, wielokrotnie przedrukowywana później jako Polska litania.

Zamieszkuje przy Klasztorze Nawiedzenia N. M. Panny Sióstr Wizytek w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu.

Prowadzi duszpasterstwo dzieci, utrzymuje kontakty ze środowiskiem literackim i artystycznym. Jest także spowiednikiem chorych w szpitalach.

1970
Ukazuje się tom poetycki Znaki ufności .

W plebiscycie czytelników “Kuriera Polskiego” uznano Znaki ufności za jedną z najważniejszych książek roku. Poeta odbywa liczne spotkania autorskie w całej Polsce, prawie zawsze przy kompletach publiczności.

Ukazują się przekłady Jego wierszy na różne języki europejskie.

1972
W antologii Andrzeja Lama Kolumbowie i współcześni zostaje zamieszczone 10 wierszy poety.

1973
Ukazuje się prozatorski Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi .

Ukazuje się niemiecki przekład Znaków Ufności, dokonany przez Alfreda Loepfe pt. Ich bitte urn Prosa.

1974
W antologii Anny Kamieńskiej Od Leśmiana. Najpiękniejsze wiersze polskie, ukazuje się tekst oraz interpretacja Niewidomej dziewczynki.

1975
Ukazuje się w Warszawie maszyno piśmienna edycja wierszy wybranych W ludzkich okularach.

1978
Otrzymuje nagrodę im. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego przyznawaną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne i Ars Christiana za “religijną twórczość poetycką”.

Ukazuje się pierwsze opracowanie naukowe twórczości poety, dokonane przez Marię Jasińską-Wojtkowską.

1980
Otrzymuje nagrodę PEN-Clubu im. R. Gravesa za tom wierszy Poezje wybrane.

Odbiera Medal im. Janusza Korczaka.

1986
W Nowym Jorku odbiera Nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w dziedzinie literatury za rok 1985.

Wyjeżdża do Paryża, by głosić tam rekolekcje dla środowisk polonijnych..

Ukazuje się po raz pierwszy obszerny zbiór wierszy Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1945-1985, który w latach 1986-1998 będzie miał 11 wydań.

Ukazuje się tom poetycki Na osiołku.

Ukazuje się Nowy zeszyt w kratkę.

1987
Ukazuje się tom poetycki Patyki i Patyczki, zawierający dotychczas publikowane teksty, a więc Zeszyt w kratkę, Nowy zeszyt w kratkę oraz rzeczy nowe (7 wydań do 1994).

1988
Nakładem Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu ukazują się rozważania Droga Krzyżowa. Czternaście przystanków smutnych przed jednym wesołym, przeznaczone dla dzieci.

Ukazuje się druga pozycja z cyklu Zapisane w brulionie, zawierająca homilie roku liturgicznego C, drukowane wcześniej w “Przeglądzie Katolickim”.

Staraniem Edycji Paulińskiej ukazują się Rzymie, na dwóch kasetach magnetofonowych Utwory wybrane w wykonaniu autora. Poezja i proza.

Otrzymuje nagrodę prywatną im. A. Świrszczyńskiej za tom poetycki Który stwarzasz jagody. Wydawnictwo Miniatura Krakowa przygotowuje bibliofilskie wydanie nagrodzonych wierszy.

1989
Nakładem Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej ukazuje się tom poetycki Sumienie ruszyło.

Publikuje pod kryptonimem ks. JT.  tom  Zapisane w brulionie, homilie roku liturgicznego A, drukowane wcześniej w “Przeglądzie Katolickim”.

Nie przyjmuje nagrody za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży, przyznanej przez ówczesnego prezesa Rady Ministrów, Mieczysława F. Rakowskiego.

1990
Ukazuje się wybór wierszy Stukam do nieba, zawierający utwory o charakterze modlitewnym (do Pana Boga, Matki Bożej, Świętych, Anioła Stróża).

Publikacja rozważań Dzieci na Drodze Krzyżowej.

Ukazuje się wybór wierszy maryjnych poety Tak ludzka.

1991
Ukazuje się bibliofilski wybór wierszy Nie bój się kochać .

Ukazuje się wybór poezji Uśmiech Pana Boga, wiersze ks. Jana Twardowskiego ilustrowane przez dzieci z Podhala.

Ukazuje się Wszędy pełno Ciebie, obszerny wybór homilii z lat 1984-1990, publikowanych wcześniej jako Zapisane w brulionie.

Krakowskie Wydawnictwo Maszachaba publikuje zbiór anegdot pt. Niecodziennik.

1992
Jako druk bibliofilski ukazuje się tom poetycki Nie martw się.

Ukazuje się tom Wierszy, za który poeta otrzymuje nagrodę Warszawskiego Klubu Księgarzy.

1993
Ukazuje się bibliofilski wybór poezji o ptakach Słowik skowronek. Miniantologia ornitologiczna.

Ukazuje się tom wierszy związanych z Chrystusem Krzyżyk na drogę, ilustrowany fotografiami Piotra Cieśli.

Ukazuje się tomik opowiadań dla dzieci Kasztan dla milionera.  

Ukazuje się wybór wierszy Tyle jeszcze nadziei.

Pojawiają się przekłady wierszy na język niderlandzki, słowacki, włoski.

Odbywa się wieczór autorski w Klubie “Trzynastu Muz” oraz promocja drugiego wydania Kasztana dla milionera.

W listopadzie poeta przechodzi zawał serca  i przebywa w szpitalu, następnie, od grudnia do końca stycznia roku następnego, w ośrodku rehabilitacyjnym w Konstancinie, gdzie jest całkowicie wyłączony z życia publicznego. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Białymstoku, ul. Bohaterów Monte Cassino 25, otrzymuje imię poety.

1994
Dzięki opracowaniu Aleksandry Iwanowskiej w Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej publikuje Trzeba iść dalej czyli spacer biedronki. Wiersze wszystkie 1981-1993, zaopatrzony w bibliografię.

Ukazuje się bibliofilski wybór wierszy Śpieszmy się kochać ludzi  (100 egz.), zdobiony grafikami, wykonanymi w pracowni plastyczne MDK w Sejnach.

Na podstawie Patyków i patyczków Bogusław Kien przygotowuje w Szczecinie przedstawienie dla dzieci.

Ukazuje się w formacie miniaturowym wybór wierszy Miłość za Bóg zapłać .

W wyborze i opracowaniu poety ukazuje się pośmiertny tom poezji przyjaciela z lat szkolnych, Eugeniusza Zielińskiego, Autoportret zmierzchu .

Po rehabilitacji poeta wraca do domu przy klasztorze SS. Wizytek.

1995
Otrzymuje Nagrodę Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich w Toronto w dziedzinie kultury za lata 1993-1994 za “całokształt twórczości poetyckiej olśniewającą prostotą formy i głębią chrześcijańskiej treści, przyjaznej ludziom, niosącej radość życia, stanowiącej jedno z najwybitniejszych osiągnięć polskiej liryki XX wieku”.

1996
Odbiera tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu przyznany przez dziecięcą Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.

Otrzymuje Nagrodę im. Księdza Janusza St. Pasierba, przyznaną przez Klub Inteligencji Katolickiej w Grudziądzu  “za wiersze, a w nich za miłość do ludzi i otaczającego nas świata”.

1997
Odbiera na Zamku Królewskim w Warszawie Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za rok 1996 “za twórczość literacką”.

1998
4 lipca obchodzi 50 rocznicę święceń kapłańskich.

1999
Zostaje uhonorowany Nagrodą Główną Wydawców Katolickich “Feniks”.

W 84 rocznicę urodzin uczestniczy w koncercie Msza Polska wg ks. Jana Twardowskiego Hadriana Filipa Trębeckiego.

2000
Otrzymuje nagrodę Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego – Ikar 2000, która przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym oraz za wybitną dotychczasową działalność.

2001
Zostaje laureatem nagrody TOTUS, nazywanej “katolickim Noblem”.

2005
W wigilię 90 urodzin uczestniczy we Mszy Świętej z udziałem delegacji kilkudziesięciu szkół z całej Polski, noszących Jego imię.

Odbiera Nagrodę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczpospolitej Polskiej.

2006
18 stycznia Ksiądz Jan Twardowski umiera. Zostaje pochowany w Warszawie, w krypcie dla zasłużonych Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.


SZKOLNY FOTOGRAFICZNY KONKURS BIBLIOTECZNY

REGULAMIN SZKOLNEGO FOTOGRAFICZNEGO
KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

“Kto czyta książki – żyje podwójnie”

Umberto Eco

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
II. CELE KONKURSU:
* Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży.
* Upowszechnianie wiedzy o książce i bibliotece.
* Promocja książek planowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025.
* Rozwijanie zainteresowań i aktywności poznawczej uczniów.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest indywidualnie do oddziału przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
2. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie zgodnie z daną kategorią wiekową.
3. Zdjęcia przesyłamy mailowo na adres biblioteka.jawornik@interia.pl w terminie do 25 listopada 2021 roku w wiadomości obowiązkowo nazwie podajemy imię i nazwisko ucznia.
4. Kryteria oceny i  zasady uczestnictwa zostają ustalone dla każdej kategorii wiekowej.
IV. KOMISJA KONKURSOWA.
1. Komisję oceniającą powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców „Portret z książką” obejmujący wykonanie zdjęcia podczas czytania ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania – na zdjęciu może znajdować się samo dziecko sportretowane z książką lub dziecko z rodziną – wtedy wymagana jest wypełniona zgoda RODO członków rodziny na wykorzystanie wizerunku  (do pobrania w załączniku).
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki  biblioteka.jawornik@interia.pl, podajemy imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY I-III

 1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas I -III „Mój ulubiony bohater literacki” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację nawiązującą do wybranego bohatera literackiego i uwiecznić ją na fotografii.
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę dziecka biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność w przedstawieniu bohatera.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY IV-VIII

 1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII „Literatura jako inspiracja do działań twórczych” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację nawiązującą do wybranego dzieła literackiego i uwiecznić ją na fotografii.
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę ucznia a biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność.

Biblioteka i Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

REGULAMIN ORAZ ZGODY RODO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Odblaskowa szkoła”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Odblaskowa szkoła”

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w konkursie
„Odblaskowa szkoła” – XI edycja 2021

CELE KONKURSU:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego,
 • zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego,
 • promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas ,,0”-3 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.

TEMAT

Temat konkursu ,, Bądź widoczny – bądź bezpieczny na drodze”.

Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze w czasie ,,drogi do i ze szkoły”,  a w szczególności  noszenia przez pieszych elementów odblaskowych.

PRACA  KONKURSOWA

 1. Wykonanie pracy plastycznej:
 • forma płaska
 • dowolna technika plastyczna ( rysunek, malarstwo. kolaż itp.)
 • format A3 lub A4.
 1. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 2. Każda praca zgłoszona do Konkursu powinna być z tylu opisana: imię i nazwisko autora oraz klasa.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Termin oddania pracy: 10.2021 do wychowawców klas.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Złożone prace zostaną ocenione przez komisję (wyłonioną przez organizatorów) według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem,
 • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
 • oryginalność środków wyrazu,
 • estetyka pracy.
 1. Komisja, spośród prac biorących udział w konkursie wyłoni trzech laureatów (miejsca od 1 do 3) oraz może dokonać wyróżnienia wybranych prac.
 2. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą wręczane na apelu podsumowującym akcję.

KONKURSY ROK SZKOLNY 2020/2021

K O N K U R S O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń

Od 1 lipca 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie przedmiotów:

– matematyka;

– nauki przyrodnicze;

– języki obce,

– informatyka.

W ramach projektu organizowany jest konkurs plastyczny na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. zachęcam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie i zapoznanie się z regulaminem.

KONKURSY ROK SZKOLNY 2019/2020

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY  – WOLONTARIAT
NA ZNACZKACH POCZTOWYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym online ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH  na projekt znaczka pocztowego. W konkursie mogą brać udział  indywidualnie uczniowie klas I-VIII

Komisja konkursowa wybierze trzy prace, które będą reprezentować szkołę w konkursie ogólnopolskim. Pamiętajcie, że prace nie mogą być plagiatem, czyli kopią prac znalezionych w Internecie!

Etap szkolny: należy przesłać  Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB do 25 maja 2020 roku (poniedziałek) na adres biblioteka.jawornik@interia.pl  (jeśli nie posiadacie skanera w etapie szkolnym wystarczy dokładne zdjęcie pracy, jeśli praca zostanie wybrana wtedy zrobimy skan w szkole )

DOKŁADNE INFORMACJE O PRACY PLASTYCZNEJ

Praca powinna być ilustracją do hasła WOLONTARIAT
Zadanie konkursowe: przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie WOLONTARIAT w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także  korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

UWAGA! PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DANYMI TECHNICZNYMI PRACY:

FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji POZIOMEJ.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.

NA PRACY NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:

 • Ramki ( ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
 • napisów 
 • podpisu autora 
 • nominału znaczka
 • napisu “Polska”; napisu “PWPW” (elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.)
 • znaków towarowych, logotypów

Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

Więcej dokładnych wytycznych dotyczących prac  (w tym błędnie przygotowane prace) na stronie: https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po&pm=1

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy etapu szkolnego
Krystyna Szczotkowska i Anna Kowalska

KONKURS WIELKANOCNY

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 ,, NAJCIEKAWSZA  OZDOBA  WIELKANOCNA 2020

I. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy na temat polskich tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja rodzinna oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
 3. Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, oraz inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 4. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
 5. Rozwijanie zdolności manualnych oraz kreatywności dzieci i młodzieży.

II. Uczestnicy:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku z klas 0 – VIII wraz z Rodzinami
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony on-line w dwóch kategoriach:
  I kategoria: klasy 0 – III
  II kategoria: klasy IV -VIII

III. Warunki uczestnictwa :

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej (palmy, stroika, pisanki, wianka, itp.) w wybranej technice i z różnych materiałów, zrobienie fotografii ozdoby i przesłanie zdjęcia do organizatorów konkursu.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę przy wsparciu Rodziny.
 3. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. Kryteria oceny ozdoby: nawiązanie do polskich tradycji świątecznych, kreatywność, wrażenie artystyczne, walory dekoracyjne.
 4. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 5. Przesyłamy zdjęcia wykonanych prac na adresy mailowe: dorotakrol@spjawornik.pl lub annakowalska@spjawornik.pl
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, oraz klasę ucznia.
 7. Termin wysyłania zdjęć prac: 11 kwietnia 2020 roku.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Nauczyciele plastyki: Dorota Król i Anna Kowalska

„Z książką w domu”

Biblioteczny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 0 – VIII
Szkoły Podstawowej w Jaworniku

„Z książką w domu”

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania w domu. Na zdjęciu może znajdować się uczeń, ale nie musi. Najważniejsze przy ocenie zdjęć konkursowych będą : pokazanie, że czytanie jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu podczas kwarantanny, kreatywność, artystyczne ujęcie tematu. Zdjęcia konkursowe przesyłamy w wiadomości za pomocą Facebooka naszej biblioteki. W wiadomości podajemy imię i nazwisko autora zdjęcia oraz klasę.  Czas nadsyłania prac od 30 marca do 15 kwietnia 2020 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszym Facebooku, a autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe!  Zachęcamy do udziału w konkursie!
W razie pytań prosimy o kontakt: biblioteka.jawornik@interia.pl  

BIBLIOTEKARZE Anna Kowalska i Monika Zając