Zachęcamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Konkurs oceniany będzie  w dwóch  kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.
Konkurs jest indywidualny – jeden uczestnik wykonuje  jedną pracę, praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie podczas transportu i przechowywania, prac nie należy oprawiać.
Prace opisujemy na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Prace konkursowe składamy w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Jaworniku do 27 marca 2023 roku:

 • klasy I – III do wychowawców klas
 • klasy IV – VIII do Doroty Król lub p. Bożeny Góreckiej

Uwaga!
Do pracy plastycznej musi być dołączony formularz zgłoszeniowy  podpisany przez rodzica / opiekuna prawnego ucznia. Formularz  można odebrać u wychowawców klas lub znajduje się w  załączniku wiadomości.

W załączniku: regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.
Więcej informacji na stronie internetowej:  www.krus.gov.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie!

mgr Dorota Król

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach zaprasza dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2008 – 2012, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka oddziaływania substancji szkodliwych na istoty żywe i skażenia środowiska naturalnego w gospodarstwach rolnych. W rymowance muszą znaleźć się przynajmniej 4 słowa spośród niżej wymienionych, użyte w dowolnej liczbie i odmianie. Wymagane słowa: zatrucie, środowisko, niebezpieczeństwo, natura, karencja, toksyczny, ochrony, szkodliwe.
Kompletne zgłoszenie (podpisana imieniem i nazwiskiem praca konkursowa oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka.
Na etapie wojewódzkim, który kończy się 21.04.2023 r. 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto.
Szczegóły dotyczące konkursu zostały zapisane w regulaminie, które dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

KONKURSY POZASZKOLNE 2021/2022

 

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym 2021 „Święty Mikołaj w oczach dzieci”

VII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. Dziedzictwo św. Mikołaja widziane oczami dzieci

Konkurs jest indywidualny – jeden uczeń wykonuje jedną pracę plastyczną.

Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, dowolną techniką, której tematem jest „„Święty Mikołaj w oczach dzieci”.

UWAGA! Praca dotyczy Św. Mikołaja biskupa Myry (nie wizerunku komercyjnego). Do konkursu kwalifikowane będą jedynie prace przedstawiające postać św. Mikołaja, biskupa Myry. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia św. Mikołaja (jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.

TEMATY PRAC KONKURSOWYCH 1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, który obdarza darami duchowymi, czyli między innymi nadzieja, miłością, przyjaźnią, szacunkiem wobec innych, współczuciem, pomocą, uczciwością. 2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja, jako wzór świętego wychowawcy. 3. Przedstaw swoją wizję artystyczną św. Mikołaja, jako współczesnego dobroczyńcy wczuwającego się w potrzeby drugiego człowieka. 4. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym Mikołajem. 5. Przedstaw swoją wizję artystyczną tego, co ciebie najbardziej fascynuje w św. Mikołaju.

Termin wykonania pracy plastycznej do 10 listopada wtorek (najpóźniej przyjmuję prace do poniedziałku 15 listopada, gdyż wtedy mija termin przesłania zdjęcia pracy poprzez formularz elektroniczny). Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko dziecka, klasa) przynosimy do biblioteki do Anny Kowalskiej (biblioteka na dolnym korytarzu w budynku B) lub do sekretariatu szkoły.

Format pracy: Klasy I-III   A4, Klasy IV-VIII   A3

Technika wykonania: dowolna płaska. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.

Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Szczegółowe informacje o konkursie i regulamin:

https://kuratorium.krakow.pl/swiety-mikolaj-w-oczach-dzieci-vii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny/

KONKURSY POZASZKOLNE 2020/2021

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Kim jest dziecko?

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY Kim jest dziecko?

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym  Kim jest dziecko? organizowanym przez Centrum Usług Społecznych Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice.
Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, która w interesujący sposób przedstawi odpowiedź na pytanie Kim jest dziecko?

Konkurs jest indywidualny – jeden uczestnik wykonuje  jedną pracę.
Technika wykonania: Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
Format: Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3

Kryteria oceny pracy plastycznej:

 1. wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem
 2. stopień zaangażowania: pomysłowość i oryginalność w sposobie ujęcie tematu oraz realizacji
 3. walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne
 4. przejrzysty i uporządkowany układ pracy

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

I etap odbywa się w przedszkolach, szkołach podstawowych, które wybierają po jednej najlepszej pracy reprezentującej placówkę z danej grupy wiekowej (klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII). Prace te zostają zakwalifikowane do finału.

II etap obejmuje ocenę przez Komisję Konkursową wszystkich prac zakwalifikowanych do finału i wyłonienie zwycięzców.

Prace konkursowe składamy w Szkole Podstawowej w Jaworniku do 17 maja 2021 roku u p. Doroty Król lub p. Anny Kowalskiej  (można zostawić na portierni lub w bibliotece na dolnym korytarzu)
Każda praca powinna być czytelnie podpisana: tytuł, imię i nazwisko uczestnika, wiek (klasa), nazwa i adres placówki, telefon i/lub mail kontaktowy – załącznik nr 1. Wraz z pracą należy złożyć pisemne oświadczenie dot. upoważnienia do korzystania z prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji Konkursu – załącznik nr 2

Poniżej szczegółowy regulamin.

Organizatorzy etapu szkolnego:
mgr Dorota Król
mgr Anna Kowalska

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY KRUS
ETAP SZKOLNY

Zachęcamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Uczestnik tworzy dwuwymiarową (płaską) pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Format pracy: A3
Technika: dowolna
TERMIN: etap szkolny 24 marca 2021 rok (środa)

Prace konkursowe składamy w Szkole Podstawowej w Jaworniku do 24 marca 2021 roku u p. Doroty Król lub p. Anny Kowalskiej (można zostawić na portierni lub w bibliotece na dolnym korytarzu)

Uwaga! Do pracy plastycznej muszą być dołączone wypełnione zgody z podpisami opiekunów prawnych ucznia. Zgody do wydruku znajdują się w załączniku do tej wiadomości lub wydrukowane można odebrać w szkole.

Konkurs jest indywidualny – jeden uczestnik wykonuje jedną pracę, praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie podczas transportu i przechowywania, prac nie należy oprawiać.
Prace opisujemy na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Kryteria oceny:
– zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie
– oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przedstawienia konkursu
– walory estetyczne pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy etapu szkolnego:
mgr Dorota Król
mgr Anna Kowalska

KONKURS LITERACKI

Konkurs dla dzieci rolników
na rymowankę o bezpieczeństwie
w gospodarstwie rolnym

KONKURSY POZASZKOLNE 2019/2020

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS
Szkolne Konfrontacje Plastyczne

Zachęcamy do udziału w Szkolnych Konfrontacjach Plastycznych wersja online 2020 Sztuka zaangażowana społecznie. Domowe kreacje  organizowanych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu –  filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII.
W tym roku konkurs odbędzie się on-line i ma formułę otwartą.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 20 maja 2020 r. 
Szczegóły konkursu :

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY  – WOLONTARIAT
NA ZNACZKACH POCZTOWYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym online ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH  na projekt znaczka pocztowego. W konkursie mogą brać udział  indywidualnie uczniowie klas I-VIII

Komisja konkursowa wybierze trzy prace, które będą reprezentować szkołę w konkursie ogólnopolskim. Pamiętajcie, że prace nie mogą być plagiatem, czyli kopią prac znalezionych w Internecie!

Etap szkolny: należy przesłać  Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB do 25 maja 2020 roku (poniedziałek) na adres biblioteka.jawornik@interia.pl  (jeśli nie posiadacie skanera w etapie szkolnym wystarczy dokładne zdjęcie pracy, jeśli praca zostanie wybrana wtedy zrobimy skan w szkole )

DOKŁADNE INFORMACJE O PRACY PLASTYCZNEJ

Praca powinna być ilustracją do hasła WOLONTARIAT
Zadanie konkursowe: przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie WOLONTARIAT w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także  korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

UWAGA! PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DANYMI TECHNICZNYMI PRACY:

FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji POZIOMEJ.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.

NA PRACY NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:

 • Ramki ( ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
 • napisów 
 • podpisu autora 
 • nominału znaczka
 • napisu “Polska”; napisu “PWPW” (elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.)
 • znaków towarowych, logotypów

Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

Więcej dokładnych wytycznych dotyczących prac  (w tym błędnie przygotowane prace) na stronie: https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po&pm=1

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy etapu szkolnego
Krystyna Szczotkowska i Anna Kowalska

KONKURS LITERACKI

KONKURS
„Piszę do Ciebie Ojcze Święty”

Zachęcamy do udziału w konkursie literackim „Piszę do Ciebie Ojcze Święty” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Szczegóły konkursu na stronie:

http://www.biblioteka.myslenice.pl/aktualnosci,pokaz,586,konkurs-literacki-zmiany

KONKURS STYPENDIALNY
SZKOŁY RYSUNKU ZALUBOWSKI
ZMIANY HARMONOGRAMU

? ETAP PIERWSZY – nadsyłanie prac poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej –od 1.04.2020 do 10.05.2020

Rozstrzygnięcie 1 etapu i ogłoszenie wyników – 18 maja 2020

✏️ETAP DRUGI – egzamin stacjonarny – 31 maja 2020

?Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników – 8 czerwca 2020

Zmiany będą także zamieszczone na regulaminie konkursu na naszej stronie www.zalubowski.pl w zakładce KONKURS https://szkola.zalubowski.pl/2019/…/18/konkurs-stypendialny/

Pozdrawiam serdecznie
Weronika Leńczowska
Szkoła Rysunku Zalubowski 
tel: 533 168 364