W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Szkoła otrzymała jednego laptopa, który został przekazany uczniowi.