REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS I-III
ORAZ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU
PT. „ILUSTRACJA DO OPOWIADAŃ KS. JANA TWARDOWSKIEGO
– PATRONA SZKOŁY”


§ 1 Cele konkursu.
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
2. Przedstawienie przez dzieci ilustracji z wybranego opowiadania
ks. Jana Twardowskiego za pomocą dowolnej techniki plastycznej.
3. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
4. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.


§ 2 Informacje Ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Jaworniku
2. Konkurs rozpoczyna się 20.12.2021 r. i trwać będzie do 31.01.2021 r.
3. Prace należy przekazywać wychowawcom klas i oddziału w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2022 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji święta Patrona Szkoły Podstawowej w Jaworniku.
5. Temat prac konkursowych: „Ilustracja do opowiadań ks. Jana Twardowskiego – Patrona Szkoły”.
6. W konkursie biorą udział dzieci klas I-III oraz dzieci oddziału przedszkolnego.


§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką płaską: (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, wyklejanka itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji konkursu oraz Szkoły Podstawowej w Jaworniku.

4. Prace Konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
● dzieci w wieku przedszkolnym ● dzieci z klas 1 – 3
5. Oceny prac dokona komisja szkolna powołana przez Panią Dyrektor.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko, klasa lub oddział przedszkolny oraz tytuł opowiadania do którego została wykonana praca.

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody.
1. Komisja powołana przez Panią Dyrektor wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość (0-3pkt), walory estetyczne (0-3pkt), oryginalność (0-3pkt),
zgodność pracy z tematem (0-3pkt), walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania (0-5pkt).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły.
4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni przez wychowawcę klasy.
5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału
w konkursie.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu
i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.


§ 5 Uwagi końcowe.
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz
w czasopiśmie parafialnym Biały Kamyk.
2. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród podczas akademii.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Wybór opowiadań: