Jawornik, dnia 3.04.2023

KOMUNIKAT
z dnia 3 kwietnia 2023 r.
dot. Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku informuje, że listy zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 są wywieszone na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły oraz są dostępne w sekretariacie szkoły. Do 7 kwietnia 2023 roku proszę potwierdzić wolę przyjęcia syna/ córki do Szkoły Podstawowej w Jaworniku.

Wicedyrektor Szkoły
Piotr Antkiewicz

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 R.
Zgodnie z ZARZADZENIEM NR 26/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

MYŚLENICE z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I, IV i V oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach ustala się następujący harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jaworniku:

Wydanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnegoOd 1 lutego 2021 r.
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnym w kolejnym roku szkolnymDo 12 lutego 2021 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli z wykorzystaniem systemu elektronicznego:
Pabs NABO
Nabór do oddziału przedszkolnego:
od 1 marca 2021 r. godz. 9.00
do 17 marca 2021 r. godz. 12.00
https://przedszkola-myslenice.nabory.pl
( rodzic/opiekun prawny dziecka przy pierwszym logowaniu musi założyć konto i wygenerować login i hasło do aplikacji
Pabs NABO
Po wypełnieniu wniosku konieczne jest ZATWIERDZENIE WNIOSKU OSTATECZNIE!)
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnegoOd 1 marca 2021 do 19 marca 2021 r. do godziny 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów2 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia przez rodzica/ opiekuna prawnegoOd 6 kwietnia 2021 r. godz. 9.00
do 16 kwietnia 2021 r. godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego19 kwietnia 2021 r. godz. 12.00
Rekrutacja uzupełniającaOd 20 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych23 kwietnia 2021 r. godz. 12.00

KRYTERIA ORAZ LICZBA PREZYZNAWANYCH PUNKTÓW DLA DRUGIEGO ETAPU REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 276/XXXII/2021 RADY MIEJSKIEJ W MYSLENICACH z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych danych określa się następujące kryteria i punkty w procesie rekrutacji:

lp.KryteriumPunkty
1.Przedszkole pierwszego wyboru
potwierdzenie po przez oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
100
2.Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
potwierdzenie po przez oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
30
3.Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata
potwierdzenie po przez oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
15
4.Dwóch rodziców pracujących lub uczących się w systemie stacjonarnym
potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę, elektroniczny wydruk lub odpis z właściwego rejestru lub CEIDG o działalności gospodarczej, zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników
20
5.Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie:
Do 7 godzin
Powyżej 7 godzin
potwierdzenie po przez oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
12
20
6.Zamieszkanie dziecka w odległości do 2 km od wybranego przedszkola
potwierdzenie po przez oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
10