Zasady innowacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE III.
 ROK SZKOLNY 2021/2022.
„CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”:
projekt edukacyjny – III edycja wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
POZNAJEMY ZAWODY:
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację:  Edyta Starzec-Sobieszkoda.
Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:
Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna.
Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie III Szkoły Podstawowej w Jaworniku.
W innowacji weźmie udział 26 uczniów tej klasy w ramach 1 godziny tygodniowo zajęć z edukacji polonistycznej.
Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 6 października 2021r. do 31 maja 2022r.
Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły i nauczyciela.
Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem. Trzecia edycja projektu polega na skorelowaniu czytania określonej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat cech i kompetencji zawodowych bohaterów w niej występujących. Ponadto projekt ma na celu wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie.
I. Opis zasadności wprowadzenia innowacji.
Coraz bardziej wydaje się, że czasy papierowych książek idą w zapomnienie. Młodzi ludzie niechętnie po nie sięgają, a wiodącą skarbnicą różnorakich tekstów stał się Internet. Okres pandemii zdecydowanie pogłębił problem zbyt długiego spędzania czasu przed ekranem monitora, co z pewnością przełoży się w przyszłości na wiele wad postawy oraz wzroku.
Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania od 6 października 2021 r. wprowadzam do swojej klasy   projekt edukacyjny upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz zgłębianie wiedzy na temat zawodów wykonywanych przez bohaterów. 
II. Cele innowacji.
Cele ogólne:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– zgłębianie wiedzy na temat cech i kompetencji osób wykonujących różne zawody,
– wspieranie młodych ludzi w myśleniu o swojej karierze, jak o czymś, co się dynamicznie zmienia, jak o nie mającym końca procesie uczenia się i odkrywania siebie,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
III. Zasady innowacji.
Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 6 października 2021r. do 31 maja 2022 r. jedną godzinę lekcyjną w tygodniu, podczas zajęć z edukacji polonistycznej.
Innowacja pedagogiczna spełniać będzie realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:
1.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki  i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi  i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
3. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
Nauczyciel realizujący projekt opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne  z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym  do Regulaminu.  
Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę  oraz przez każdego ucznia.
Nauczyciel  udostępni uczniom narzędzia w postaci LEKTURNIKA.
Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:
I MODUŁ od 06.10.2021r. do 31.12.2021r.
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE.
II MODUŁ od 01.01.2021r. do 31.03.2022r.
NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY.
III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.
NA RATUNEK.
W każdym z modułów klasa wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej 2 zadania.
Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów,  a także przez zaproszonych gości.  
Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań.
IV. Ewaluacja programu.
Narzędzia ewaluacyjne:
– Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),
– Ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela). Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę  i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.