Rekrutacja klasa 1

Informacja o naborze do klas 1 Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2021/2022 objęte są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

Dokumenty do pobrania

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 marca do 12 marca 2021r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.do 31 marca 2021r.
3.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.do 9 kwietnia 2021r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.2 czerwca 2020r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA8 czerwca do 31 sierpnia 2020r.
1.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2.W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
3.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
Obwód szkoły obejmuje wieś Jawornik.
Dokumentacja
W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Lp.Dokumentacja
1.Karta zgłoszenia dziecka
2.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
3.Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę
4.Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Lp.Dokumenty
1.Karta zgłoszenia dziecka
2.Oświadczenia dot. kryteriów , które spełnia kandydat spoza
obwodu szkoły
3.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
4.Oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na religię/etykę
5.Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego