Informacja o naborze do klas 1 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku na rok szkolny 2022/2023

              Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia  14 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice informuję, że obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2022/2023 objęte są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,

Dokumenty do pobrania

                                Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 marca do      11 marca 2022r.
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.do 31 marca  2022r.
3.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.Do 8 kwietnia 2022r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.2 czerwca 2022r.
 Procedura odwoławcza
5.W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
6.W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia.
7.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Obwód szkoły obejmuje  wieś Jawornik.

Dokumentacja

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

Uczniowie z obwodu szkoły:

Lp.

Dokumentacja

1.

Karta zgłoszenia dziecka wraz załącznikami

2.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dokument z przedszkola).

 

5.

 

Uczniowie spoza obwodu:

Lp.

Dokumentacja

1.

Karta zgłoszenia dziecka wraz załącznikami

2.

Potwierdzenie odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (dokument z przedszkola).

 
   
   

DOKUMENTY DO POBRANIA :

Karta przyjęcia dziecka z obwodu szkoły

Karta przyjęcia dziecka spoza z obwodu szkoły