ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE

 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  1. Rodziców/opiekunów prawnych dziecka 7 letniego (urodzonego w 2017 r.) zapraszamy do zapisu do klasy I szkoły podstawowej.

Dzieci 6 letnie (urodzone w 2018 r.) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

  • Do klasy I szkoły podstawowej ogólnodostępnej prowadzonej przez Gminę Myślenice przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej w terminie od 19 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego – obwody szkół podstawowych określone zostały w Uchwale Nr 351/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.

Oferta edukacyjna Gminy Myślenice obejmuje 11 szkół podstawowych samodzielnych i 7 szkół podstawowych w zespołach.

  •  Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami i potrwa w terminie od 18 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.

Kryteria rekrutacji  oraz dokumenty potwierdzające określa Uchwała Nr 163/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz  z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.       

We wszystkich szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice zostaną utworzone I klasy ogólnodostępne, dodatkowo:

      w Szkole Podstawowej Nr 3 w Myślenicach przy ul. S. Pardyaka 26, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I i IV – oddziały sportowe oraz klasa I – oddział integracyjny,

w Szkole Podstawowej w Trzemeśni, Trzemeśnia 250, w przypadku odpowiedniej ilości kandydatów, zostanie utworzona klasa I – oddział integracyjny.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do wyznaczonych powyżej szkół podstawowych prowadzących oddziały integracyjne.

  • Terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 333/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz klas I i IV oddziałów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Myślenicach.
  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W SPRAWIE REKRUTACJI UDZIELA DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 

KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAWORNIKU 

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Dzieci z obwodu szkoły/ rocznikMiejscowość JawornikROCZNIK 2017 (dzieci 7-letnie)
1.Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły19 luty 2024 do 15 marca 2024
Dzieci spoza obwodu szkoły
2.Złożenie wniosku o przyjęcie                     do szkoły podstawowej                            wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie               przez kandydata warunków                   lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 18 marca 2024 do 22 marca 2024 r.6 maja do 10 maja 2024 r.
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków                           o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej                                            i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym25 marca do 5 kwietnia 2024 r.13 maja do 24 maja 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych                i kandydatów niezakwalifikowanych spoza obwodu.8 kwietnia  2024r.27 maja 2024
5.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.8 kwietnia do          10 kwietnia 2024 r.27 maja do                   31 maja 2024 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.12 kwietnia 2024 r.5 czerwca 2024 r.
Procedura odwoławcza  
7.W terminie 3 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
8.W terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia. 
9.W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie                od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Ustala się następujące kryteria i liczbę punktów przyjęcia do klasy pierwszej

Lp.KryteriumLiczba punktówDokumenty potwierdzające
1Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Myślenice.5Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkaniu bandyta           na terenie gminy, w której znajduje                   się dana szkoła.
2Kontunuowanie nauki w szkole,                     w której kandydat uczęszczał                       do oddziału przedszkolnego.5Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
3Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata                           w szkole, do której o przyjęcie ubiega się kandydat.5Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o spełnianiu  obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole do której o przyjęcie ubiega się kandydat.
4Ubieganie się o przyjęcie                                    do klasy I w szkole podstawowej  położonej w odległości do 3 km                  od miejsca zamieszkania kandydata.3Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zamieszkaniu do 3 km                   od szkoły, do której ubiega się                            o przyjęcie
5Zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców                        w opiece nad kandydatem.4Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych potwierdzające zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających w opiece nad dzieckiem.
6Rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły5Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zatrudnieniu w szkole,                    do której kandydat ubiega się                              o przyjęcie.